Roháček2. Samuelova21,16

2. Samuelova 21:16

A Jišbi-benob, ktorý bol z detí ob­ra Rafu, ktorého kopije h­rot vážil tri­sto šek­lov medi, a ktorý mal opásaný nový meč, povedal, že za­biť Dávida.


Verš v kontexte

15 Po­tom mali Filištíni zase voj­nu s Iz­raelom. A tak sišiel Dávid i jeho služob­níci s ním. A keď bojovali s Filištín­mi, ustal Dávid. 16 A Jišbi-benob, ktorý bol z detí ob­ra Rafu, ktorého kopije h­rot vážil tri­sto šek­lov medi, a ktorý mal opásaný nový meč, povedal, že za­biť Dávida. 17 Ale mu po­mohol Abišaj, syn Ceruje, ktorý uderiac Filištína za­bil ho. Vtedy pri­sahali mužovia Dávidovi jemu a riek­li: Ne­poj­deš viacej s nami von do boja, aby si ne­vyhasil sviece Iz­raelovej.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

16 A Jišbi-benob, ktorý bol z detí ob­ra Rafu, ktorého kopije h­rot vážil tri­sto šek­lov medi, a ktorý mal opásaný nový meč, povedal, že za­biť Dávida.

Evanjelický

16 Vtedy Jišbí v Nóbe, ktorý bol z rodu ob­rov, jeho kopija vážila tri­sto šekelov bron­zu a mal opásaný nový meč, si po­vedal, že za­bije Dávida.

Ekumenický

16 Jišbi z Nóbu, ktorý po­chádzal z rodu ob­rov a ktorého bron­zová kopija vážila tri­sto šekelov, mal opásaný nový meč a chcel za­biť Dávida.

Bible21

16 Iš­bi-benob, po­to­mek Refaj­ců (který měl bronzové kopí o váze 300 še­ke­lů a také novou výz­broj), teh­dy pro­hlásil, že Davi­da za­bi­je.