Roháček2. Samuelova21,14

2. Samuelova 21:14

A tak po­chovali kos­ti Sau­love i Jonatánove, jeho synove, v zemi Ben­jaminovej v Céle, v hrobe Kíša, jeho ot­ca. A učinili všet­ko, čo pri­kázal kráľ. A po­tom už sa dal Bôh uprosiť zemi.


Verš v kontexte

13 a tedy dal doniesť od­tiaľ hore kos­ti Sau­love i kos­ti Jonatánove, jeho synove, a sob­rali aj kosti tých po­vesených. 14 A tak po­chovali kos­ti Sau­love i Jonatánove, jeho synove, v zemi Ben­jaminovej v Céle, v hrobe Kíša, jeho ot­ca. A učinili všet­ko, čo pri­kázal kráľ. A po­tom už sa dal Bôh uprosiť zemi. 15 Po­tom mali Filištíni zase voj­nu s Iz­raelom. A tak sišiel Dávid i jeho služob­níci s ním. A keď bojovali s Filištín­mi, ustal Dávid.

späť na 2. Samuelova, 21

Príbuzné preklady Roháček

14 A tak po­chovali kos­ti Sau­love i Jonatánove, jeho synove, v zemi Ben­jaminovej v Céle, v hrobe Kíša, jeho ot­ca. A učinili všet­ko, čo pri­kázal kráľ. A po­tom už sa dal Bôh uprosiť zemi.

Evanjelický

14 I po­chovali kos­ti Sau­la a jeho syna Jonatána v krajine Ben­jamín v Cele, v hrobe jeho otca Kíša. Urobili tak všet­ko, čo roz­kázal kráľ. Po tom­to sa Hos­podin zmiloval nad krajinou.

Ekumenický

14 a po­chovali ich v Céle, v kraji Ben­jamína, do hrobu Sau­lov­ho otca Kíša. Vy­konali tak všet­ko, čo pri­kázal kráľ. Až po­tom prejavil Boh krajine svoju priazeň.

Bible21

14 Ostatky Sau­la a jeho syna Jo­na­ta­na pak po­chova­li do hro­bu jeho otce Kíše v Céle v ben­jamín­ském kra­ji. Vy­ko­na­li všech­no, co král přikázal. Teprve po­tom Bůh vy­s­lyšel mod­lit­by za ze­mi.