Roháček2. Samuelova16,8

2. Samuelova 16:8

Hos­podin ob­rátil na teba všet­ku krv domu Sau­lov­ho, na ktorého mies­te si kraľoval. Ale Hos­podin dal kráľov­stvo do ruky Ab­saloma, tvoj­ho syna. A hľa, zapadol si vo svojej vlast­nej zlobe, lebo si mužom kr­vi!


Verš v kontexte

7 A tak­to hovoril Šimei, keď zlorečil: Vy­j­di, vy­j­di, mužu kr­vi! A mužu beliála! 8 Hos­podin ob­rátil na teba všet­ku krv domu Sau­lov­ho, na ktorého mies­te si kraľoval. Ale Hos­podin dal kráľov­stvo do ruky Ab­saloma, tvoj­ho syna. A hľa, zapadol si vo svojej vlast­nej zlobe, lebo si mužom kr­vi! 9 A Abišaj, syn Ceruje, po­vedal kráľovi: Načo má zlorečiť ten­to mŕt­vy pes môj­mu pánu kráľovi? Do­voľ, prosím, žeby som ta išiel a zoťal mu hlavu!

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

8 Hos­podin ob­rátil na teba všet­ku krv domu Sau­lov­ho, na ktorého mies­te si kraľoval. Ale Hos­podin dal kráľov­stvo do ruky Ab­saloma, tvoj­ho syna. A hľa, zapadol si vo svojej vlast­nej zlobe, lebo si mužom kr­vi!

Evanjelický

8 Hos­podin uvalil na teba všet­ku krv domu Sau­lov­ho, na­mies­to ktorého si sa stal kráľom. Atak Hos­podin dal kráľov­stvo do rúk tvoj­mu synovi Ab­solónovi. Hľa, ty si teraz vo svojom nešťas­tí, lebo si kr­vilačným človekom.

Ekumenický

8 Hos­podin ti od­pláca za všet­ku krv, ktorú si prelial v dome Sau­la, na­mies­to ktorého si vládol. Hos­podin odo­vzdáva kráľov­stvo tvoj­mu synovi Ab­solónovi. Stíha ťa nešťas­tie, lebo si vrah.

Bible21

8 Hos­po­din ti opla­til za všech­nu krev Saulova do­mu. Stal ses králem místo něj, ale Hos­po­din dal králov­ství do ru­kou tvého syna Abšalo­ma. To máš za svou špatnost, pro­tože jsi vrah!“