Roháček2. Samuelova16,5

2. Samuelova 16:5

A keď prišiel kráľ Dávid až po Bachúrim, tu hľa, vy­šiel od­tiaľ nejaký muž z rodiny domu Sau­lov­ho, ktorému bolo meno Šimei, syn Géru, vy­chádzal po­zvoľna a zlorečil.


Verš v kontexte

4 Na to po­vedal kráľ Cíbovi: Hľa, tvoje je všet­ko, čo mal Mefibóšet. A Cíba po­vedal: Klaniam sa. Nech aj inokedy najdem milosť v tvojich očiach, môj pán kráľ! 5 A keď prišiel kráľ Dávid až po Bachúrim, tu hľa, vy­šiel od­tiaľ nejaký muž z rodiny domu Sau­lov­ho, ktorému bolo meno Šimei, syn Géru, vy­chádzal po­zvoľna a zlorečil. 6 A hádzal kamene do Dávida jako aj do všet­kých služob­níkov kráľa Dávida, hoc i všetok ľud i všet­ci udat­ní mužovia boli po jeho pravej i po jeho ľavej strane.

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď prišiel kráľ Dávid až po Bachúrim, tu hľa, vy­šiel od­tiaľ nejaký muž z rodiny domu Sau­lov­ho, ktorému bolo meno Šimei, syn Géru, vy­chádzal po­zvoľna a zlorečil.

Evanjelický

5 Keď kráľ Dávid zišiel až po Bachurím, práve od­tiaľ vy­šiel muž menom Šimeí, syn Gérov, z čeľade Sau­lov­ho domu, ktorý idúc­ky stále klial.

Ekumenický

5 Keď sa kráľ Dávid blížil k Bachurímu, práve od­tiaľ vy­chádzal muž zo Sau­lov­ho domu menom Šimei, syn Gérov. Ces­tou stále zlorečil.

Bible21

5 Když se po­tom král David blížil k Ba­chu­rim, hle – vy­šel od­tud nějaký muž ro­dem ze Saulova do­mu. Jmenoval se Ši­mei, syn Gerův, a jak šel, zlořečil