Roháček2. Samuelova16,4

2. Samuelova 16:4

Na to po­vedal kráľ Cíbovi: Hľa, tvoje je všet­ko, čo mal Mefibóšet. A Cíba po­vedal: Klaniam sa. Nech aj inokedy najdem milosť v tvojich očiach, môj pán kráľ!


Verš v kontexte

3 A zase povedal kráľ: A kde je syn tvoj­ho pána? A Cíba odpovedal kráľovi: Hľa, zo­stal v Jeruzaleme, lebo po­vedal: Dnes mi na­vrátia, dom Iz­raelov, kráľov­stvo môj­ho ot­ca. 4 Na to po­vedal kráľ Cíbovi: Hľa, tvoje je všet­ko, čo mal Mefibóšet. A Cíba po­vedal: Klaniam sa. Nech aj inokedy najdem milosť v tvojich očiach, môj pán kráľ! 5 A keď prišiel kráľ Dávid až po Bachúrim, tu hľa, vy­šiel od­tiaľ nejaký muž z rodiny domu Sau­lov­ho, ktorému bolo meno Šimei, syn Géru, vy­chádzal po­zvoľna a zlorečil.

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 Na to po­vedal kráľ Cíbovi: Hľa, tvoje je všet­ko, čo mal Mefibóšet. A Cíba po­vedal: Klaniam sa. Nech aj inokedy najdem milosť v tvojich očiach, môj pán kráľ!

Evanjelický

4 Tu po­vedal kráľ Cíbóvi: Nech je tvoje všet­ko, čo mal Mefibóšet. A Cíbá od­povedal: Klaniam sa ti, kiež by som našiel milosť pred tebou, môj pán a kráľ.

Ekumenický

4 Kráľ po­vedal Cíbovi: Všet­ko, čo vlast­ní Mefibóšet, pri­pad­ne tebe. Cíba po­vedal: Klaniam sa ti! Nech len náj­dem u teba, môj­ho pána a kráľa, priazeň.

Bible21

4 „Ať tedy vše­chen Mefi­bošetův majetek připadne tobě,“ ře­kl mu na to král. „Klaním se, můj pane a králi,“ od­po­věděl Cí­ba. „Jsi ke mně tak laskav!“