Roháček2. Samuelova16,17

2. Samuelova 16:17

A Ab­salom po­vedal Chúšai­mu: Či je toto tvoja lás­ka a vďaka voči tvoj­mu priateľovi? Prečo si ne­išiel so svojím priateľom?


Verš v kontexte

16 A stalo sa, keď prišiel Chúšai Arechit­ský, priateľ Dávidov, k Ab­salomovi, že po­vedal Chúšai Ab­salomovi: Nech žije kráľ! Nech žije kráľ! 17 A Ab­salom po­vedal Chúšai­mu: Či je toto tvoja lás­ka a vďaka voči tvoj­mu priateľovi? Prečo si ne­išiel so svojím priateľom? 18 A Chúšai odpovedal Ab­salomovi: Nie, ale koho vy­volil Hos­podin a ten­to ľud i všet­ci mužovia Iz­raelovi, toho budem a s tým ostanem.

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 A Ab­salom po­vedal Chúšai­mu: Či je toto tvoja lás­ka a vďaka voči tvoj­mu priateľovi? Prečo si ne­išiel so svojím priateľom?

Evanjelický

17 Vtedy Ab­solón po­vedal Chúšajovi: To je od­danosť k tvoj­mu priateľovi? Prečo si nešiel s ním?

Ekumenický

17 Ab­solón sa spýtal Chúšaja: To má byť tá priateľs­ká lás­ka? Prečo si nešiel s ním?

Bible21

17 „Takhle se od­vděčuješ své­mu příteli?“ ře­kl mu Abšalom. „Pro­č jsi nešel s ním?“