Roháček2. Samuelova16,13

2. Samuelova 16:13

A tak išiel Dávid a jeho mužovia ces­tou. A Šimei išiel po stráni vr­chu, po boku na­proti ne­mu, idúc a zlorečiac a hádzal kamene na­proti nemu a vr­hal prach.


Verš v kontexte

12 Možno, že Hos­podin po­hliad­ne na moju kriv­du a že mi od­platí Hos­podin dob­rým za jeho zlorečenie tohoto dňa. 13 A tak išiel Dávid a jeho mužovia ces­tou. A Šimei išiel po stráni vr­chu, po boku na­proti ne­mu, idúc a zlorečiac a hádzal kamene na­proti nemu a vr­hal prach. 14 A tak prišiel kráľ i všetok ľud, ktorý bol s ním, do Ajefíma, a od­počinuli si tam.

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

13 A tak išiel Dávid a jeho mužovia ces­tou. A Šimei išiel po stráni vr­chu, po boku na­proti ne­mu, idúc a zlorečiac a hádzal kamene na­proti nemu a vr­hal prach.

Evanjelický

13 Vtedy šiel Dávid so svojimi mužmi ces­tou ďalej. Šimeí šiel opodiaľ neho po úbočí vr­chu. Idúc­ky stále pre­klínal, hádzal doňho kamene a víril prach.

Ekumenický

13 Dávid so svojimi mužmi po­kračoval v ceste. Šimei šiel tes­ne pop­ri ňom po svahu vr­chu, ces­tou zlorečil, hádzal doňho kamene a trúsil prach.

Bible21

13 David tedy se svý­mi muži pokračoval v cestě. Ši­mei ale šel podél nich po pro­tějším svahu, a jak šel, zlořečil, házel po něm ka­me­ny a vířil prach.