Roháček2. Samuelova16,1

2. Samuelova 16:1

A keď popošiel Dávid trochu s temena vrchu, tu hľa, Cíba, sluha Mefibóšetov, išiel oproti nemu vedúc so sebou dvoch osed­laných oslov a na nich dve­sto chlebov a sto sväz­kov sušeného hroz­na, sto hrúd let­ného ovocia, dat­lí a fíkov, a kožica vína.


Verš v kontexte

1 A keď popošiel Dávid trochu s temena vrchu, tu hľa, Cíba, sluha Mefibóšetov, išiel oproti nemu vedúc so sebou dvoch osed­laných oslov a na nich dve­sto chlebov a sto sväz­kov sušeného hroz­na, sto hrúd let­ného ovocia, dat­lí a fíkov, a kožica vína. 2 A kráľ po­vedal Cíbovi: Načo ti je toto? A Cíba odpovedal: Osli pre dom kráľov jaz­diť na nich a chlieb a ovocie, aby jed­li služob­níci, a víno aby sa na­pil, kto by zomd­lel na púšti. 3 A zase povedal kráľ: A kde je syn tvoj­ho pána? A Cíba odpovedal kráľovi: Hľa, zo­stal v Jeruzaleme, lebo po­vedal: Dnes mi na­vrátia, dom Iz­raelov, kráľov­stvo môj­ho ot­ca.

späť na 2. Samuelova, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď popošiel Dávid trochu s temena vrchu, tu hľa, Cíba, sluha Mefibóšetov, išiel oproti nemu vedúc so sebou dvoch osed­laných oslov a na nich dve­sto chlebov a sto sväz­kov sušeného hroz­na, sto hrúd let­ného ovocia, dat­lí a fíkov, a kožica vína.

Evanjelický

1 Keď Dávid zašiel trocha za vr­chol, hľa, Mefibóšetov sluha Cíbá vy­šiel mu oproti s párom osed­laných oslov, na ktorých niesol dve­sto chlebov, sto hrozien­kových koláčov i stov­ku zrelého ovocia a mech vína.

Ekumenický

1 Keď zašiel Dávid ďalej za vr­chol, šiel mu oproti Mefibóšetov sluha Cíba s párom osed­laných oslov. Viezol na nich dve­sto chlebov, sto hrúd hrozienok, sto kusov čer­stvého ovocia a mech vína.

Bible21

1 Sotva David mi­nul vr­chol ho­ry, hle – na­pro­ti mu jde Cí­ba, Mefi­bošetův sluha, se dvě­ma ose­dlaný­mi osly a na nich dvě stě chle­bů, sto sušených hroz­nů, sto ku­sů letního ovo­ce a měch ví­na.