Roháček2. Samuelova13,30

2. Samuelova 13:30

A kým boli ešte na ces­te, prišla zvesť k Dávidovi, že vraj Ab­salom po­bil všet­kých synov kráľových, takže ne­pozos­tal z nich ani jeden.


Verš v kontexte

29 A sluhovia Ab­salomovi urobili Am­nonovi tak, ako roz­kázal Ab­salom. Vtedy vstali všet­ci synovia kráľovi a vy­sad­núc každý na svoju mulicu utiek­li. 30 A kým boli ešte na ces­te, prišla zvesť k Dávidovi, že vraj Ab­salom po­bil všet­kých synov kráľových, takže ne­pozos­tal z nich ani jeden. 31 Vtedy vstal kráľ, roz­tr­hol svoje rúcho a pad­núc ležal na zemi, a všet­ci jeho služob­níci stál tam, s roz­tr­hnutými rúchami.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

30 A kým boli ešte na ces­te, prišla zvesť k Dávidovi, že vraj Ab­salom po­bil všet­kých synov kráľových, takže ne­pozos­tal z nich ani jeden.

Evanjelický

30 Kým ešte boli na ces­te, došla k Dávidovi zvesť: Ab­solón po­bil všet­kých kráľov­ských synov a ne­os­tal z nich ani jeden.

Ekumenický

30 Ešte boli na ces­te, keď Dávid do­stal správu: Ab­solón po­bil všet­kých kráľov­ských synov, ni­kto z nich ne­os­tal.

Bible21

30 Ještě byli na cestě, když se Davi­dovi do­nes­lo, že prý Abšalom po­vraž­dil všech­ny králov­ské syny a že z nich ne­zůstal ani je­den.