Roháček2. Samuelova13,27

2. Samuelova 13:27

Ale keď len dobíjal Ab­salom do neho, po­slal s ním Am­nona i všet­kých synov kráľových.


Verš v kontexte

26 Vtedy po­vedal Ab­salom: A keď už len nechceš ísť ty, nech ide, prosím, s nami Am­non, môj brat. A kráľ mu po­vedal: Prečo má ísť s tebou? 27 Ale keď len dobíjal Ab­salom do neho, po­slal s ním Am­nona i všet­kých synov kráľových. 28 A Ab­salom roz­kázal svojim sluhom a po­vedal: Nože hľaďte, keď sa roz­veselí srd­ce Am­nonovo od vína, a po­viem vám: Uder­te Am­nona, vtedy ho za­bijete. Neboj­te sa, lebo veď či to neurobíte pre to, že som vám ja roz­kázal? Buďte sil­ní a buďte zmužilí!

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale keď len dobíjal Ab­salom do neho, po­slal s ním Am­nona i všet­kých synov kráľových.

Evanjelický

27 Ale keď Ab­solón naliehal na neho, po­slal s ním Am­nóna a všet­kých kráľov­ských synov.

Ekumenický

27 Ab­solón však na­toľko naliehal, že s ním pus­til Am­nóna i všet­kých kráľových synov.

Bible21

27 Když ale na něj Abšalom naléhal, po­slal s ním Amno­na i všech­ny králov­ské sy­ny.