Roháček2. Samuelova13,12

2. Samuelova 13:12

A ona mu odpovedala: Nie, môj brat, ne­poníž ma urobiac mi násilie, lebo sa ne­má tak urobiť v Iz­raelovi. Ne­vykonaj toho bláz­nov­stva!


Verš v kontexte

11 Ale keď mu podávala, aby jedol, uchopil ju a po­vedal jej: Poď, lež so mnou, moja ses­tro! 12 A ona mu odpovedala: Nie, môj brat, ne­poníž ma urobiac mi násilie, lebo sa ne­má tak urobiť v Iz­raelovi. Ne­vykonaj toho bláz­nov­stva! 13 Lebo veď kam ja po­tom zanesiem svoje po­hanenie, a ty budeš ako jeden z bláz­nov-nešľachet­níkov v Iz­raelovi. Pre­to teraz, prosím, radšej prehovor s kráľom, lebo ne­odop­rie ti ma.

späť na 2. Samuelova, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 A ona mu odpovedala: Nie, môj brat, ne­poníž ma urobiac mi násilie, lebo sa ne­má tak urobiť v Iz­raelovi. Ne­vykonaj toho bláz­nov­stva!

Evanjelický

12 Ona mu od­povedala: Nie, brat môj, nerob mi násilie, lebo tak sa nerobí v Iz­raeli. Ne­páchaj nehaneb­nosť.

Ekumenický

12 Od­povedala mu: Nie, brat môj, nedopúšťaj sa na mne násilia. To sa pred­sa v Izraeli nerobí. Nedopúšťaj sa haneb­nos­ti!

Bible21

12 „Bratře, to ne!“ vy­křik­la. „Ne­smíš mě zne­u­ctít! To se pře­ce v Iz­rae­li ne­dělá! Ne­pro­váděj ta­kovou hanebnost!