Roháček2. Samuelova1,22

2. Samuelova 1:22

Od krvi po­bitých, od tuku udat­ných ne­uh­lo kedysi zpät lučište Jonatánovo, a meč Sau­lov nenav­rátil sa prázd­ny.


Verš v kontexte

21 Oj, vr­chy v Gil­boe! Nech nepadá na vás rosa, ani nech neprší na vás dážď, ani nech nie je tam poľa, k­toré by po­skyt­lo obeť po­z­dvi­hnutia! Lebo tam bol po­tup­ne po­vr­hnutý štít m­nohých hrdinov, štít Sau­lov, bez toho, že by bol býval po­mazaný olejom. 22 Od krvi po­bitých, od tuku udat­ných ne­uh­lo kedysi zpät lučište Jonatánovo, a meč Sau­lov nenav­rátil sa prázd­ny. 23 Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli roz­lúčení ani pri svojej smr­ti. Rých­lejší boli ako or­li, sil­nejší boli ako ľvi!

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Od krvi po­bitých, od tuku udat­ných ne­uh­lo kedysi zpät lučište Jonatánovo, a meč Sau­lov nenav­rátil sa prázd­ny.

Evanjelický

22 Luk Jonatánov sa ne­od­vracal od krvi po­bitých a od tiel hr­dinov a prázd­ny ne­vracal sa Sau­lov meč.

Ekumenický

22 lež kr­vou po­bitých, tukom hr­dinov. Luk Jonatánov ni­kdy ne­minul cieľ, Saul svoj meč ni­kdy ne­tasil na­práz­dno.

Bible21

22 Bez krve raněných, bez tuku udatnýchluk Jo­na­tanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval na­sy­cen.