Roháček2. Petrov3

2. Petrov

O posmievačoch v posledných časoch. Pán zhovieva a prijde jako zlodej vnoci.1 Toto vám, milovaní, píšem už druhý list, v ktorých to lis­toch upomínaním po­vzbudzujem vašu čis­tú myseľ, 2 aby ste pamätali na slová, ktoré pred­povedali svätí proroci, a na svojich apoštolov pri­kázanie Pána a Spasiteľa 3 vediac najprv to, že v po­sled­ných dňoch prij­dú po­smievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlast­ných žiados­tí 4 a hovoriť: Kde je to za­sľúbenie o jeho príchode? Lebo od­kedy po­snuli ot­covia, všet­ko tak tr­vá, od počiat­ku stvorenia. 5 Lebo zúmysel­ne nech­cú vedieť, že nebesia boly od dáv­na i zem, ktorá z vody a vodou stojí ved­no, slovom Božím, 6 pre ktoré to bez­božnos­ti vtehdajší svet, za­topený vodou, za­hynul. 7 A terajšie nebesia i zem sú od­ložené tým is­tým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a za­tratenia bez­božných ľudí. 8 Ale to jed­no, milovaní, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána jako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9 Ne­od­kladá Pán váhajúc so za­sľúbením, ako ho nie­ktorí majú za takého, ktorý váha a od­kladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pre­tože nech­ce, aby nie­ktorí za­hynuli, ale aby všet­ci prišli ku po­kániu. 10 Ale prij­de deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý po­minú nebesia s rachotom, a živ­ly, roz­pálené ohňom, sa rozp­lynú, a zem i diela, ktoré na nej, zhoria. 11 Keď sa to teda všet­ko tak rozp­lýva, jakí musíte vy byť v svätom ob­covaní a v po­božnos­ti, 12 ktorí očakávate a náh­lite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozp­lynú sa, a živ­ly, roz­pálené ohňom, po­tečú! 13 A nové nebesia a novú zem podľa jeho za­sľúbenia čakáme, v ktorých pre­býva spraved­livosť. Snažiť sa byť bezúhonným. Listy sv. Pavla. Záver.14 Pre­to, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli naj­dení ne­poškvr­není a bez­vad­ní v po­koji. 15 A zhovievavosť nášho Pána po­važuj­te za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múd­ros­ti, 16 jako aj vo všet­kých lis­toch, keď v nich hovorí o tom­to, v ktorých sú nie­ktoré ťažko po­chopiteľné veci, ktoré ne­učení a ne­upev­není pre­krúcajú ako aj os­tat­né pís­ma na svoje vlast­né za­tratenie. 17 Vy teda, milovaní, znajúc to vopred chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu za­vedení bludom tých bez­božných a ne­vypad­li tak z vlast­nej pev­nos­ti. 18 Ale ras­tite v milos­ti a známos­ti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. Jemu sláva i teraz i na deň veku. Ameň.

Roháček2. Petrov3