Roháček2. Petrov2

2. Petrov

O falošných prorokoch. Príklad padlých anjelov a Sodomy. Nasledujúci Baláma. Pes k vývratku.1 Ale bývali aj falošní proroci medzi ľudom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí po­stran­ne uvedú sek­ty za­tratenia a Veľpána, ktorý ich vy­kúpil, budú za­pierať a uvedú tak na seba náh­le za­hynutie. 2 A mnohí budú na­sledovať ich pros­topaše, pre ktorých sa budú rúhať ces­te prav­dy. 3 A v lakom­stve vy­mys­lenými rečami budú vami kupčiť, ktorým od­súdenie nezaháľa od dáv­na, a ich za­hynutie ned­rieme. 4 Lebo ak Bôh ne­ušet­ril an­jelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrh­nul do pod­svet­ného žalára a strážených vy­dal súdu 5 a ne­ušet­ril ani starodáv­neho sveta, ale samoôsmeho No­eho, hlásateľa spraved­livos­ti, za­chránil, keď bol uviedol po­topu na svet bez­božných. 6 I mes­tá Sodomy a Gomory ob­rátil na popol a po­hromou od­súdil a tak dal výs­tražný prí­klad tým, ktorí mali v budúc­nos­ti páchať bez­božnosť. 7 I spraved­livého Lota, strápeného až do ustania bez­úzd­nym životom bez­božníkov, vy­tr­hol. 8 Lebo vidiac a čujúc, on spraved­livý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými skut­kami spraved­livú dušu. 9 Pán vie vy­trh­núť po­božných z po­kušenia a ne­spraved­livých do­chovať tres­taných ku dňu súdu, 10 naj­mä tých, ktorí v špinavej žiados­ti idú za telom a opo­vr­hujú pan­stvom. Samoľúbi od­vážliv­ci, ktorí sa ne­trasú, aby sa nerúhali slávam, 11 kde pred­sa an­jeli, ktorí sú väčší v sile a moci, nenesú proti nim u Pána rúhavého súdu. 12 Ale títo ako ne­mé a nerozum­né zvieratá prírod­né, zrodené na­to, aby boly jaté a zkazené, tým veciam, ktorým nerozumejú, sa rúhajúc v tej svojej zkazenos­ti budú zkazení 13 a tak si od­nesú od­platu ne­právos­ti, ktorí po­važujú za roz­koš hýriť vod­ne, oni, špinavé škvr­ny a mrz­kos­ti, hýriaci vo svojich zvod­ných bludoch hos­tiac sa s vami, 14 ktorí majú oči pl­né cudzoložs­tva a ne­na­sýt­ne hriechu, ktorí vábia ne­upev­nené duše a majú srd­ce vy­cvičené v lakom­stve, pre­kliate deti, 15 ktorí opus­tiac priamu ces­tu za­blúdili a sledovali ces­tu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si za­miloval mzdu ne­právos­ti. 16 Ale do­stal po­kar­hanie za svoj bez­božný skutok: jar­mu pod­robený osol nemý pre­hovoril ľud­ským hlasom a pre­kazil nerozum proroka. 17 Sú to be­z­vod­ne pramene, chmáry, hnané víc­hrom, ktorým je za­chovaná mrákava tmy na večnosť. 18 Lebo hovoria naduté veci már­ne a tak vnadia žiadosťami tela, ne­studatosťami tých, ktorí len priam čo na­ozaj unik­li tým, ktorí žijú v blude, 19 ktorí im sľubujú slobodu, oni, ktorí sú sami ot­rok­mi zkazy. lebo kým je ktosi pre­možený, tomu je i rabom. 20 Lebo ak po­znaním Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta boli unik­li poškvr­nám sveta a boli nimi zase sa za­pletúc pre­možení, tak sú im po­sled­né veci horšie ako pr­vé. 21 Lebo by im bolo lepšie bývalo ne­poz­nať ces­tu spraved­livos­ti ako po­znavším od­vrátiť sa od vy­daného im svätého pri­kázania. 22 Pri­hodilo sa im, čo hovorí prav­divé prís­lovie: Pes sa na­vrátil k svoj­mu vlast­nému vý­vrat­ku a umytá sviňa po­váľať sa v blate.

Roháček2. Petrov2