Roháček2. Petrov1,8

2. Petrov 1:8

Lebo keď to máte a množí sa vám to, ne­stavia vás to za­háľčivých ani ne­užitočných do známos­ti nášho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

7 a v po­božnos­ti milovanie brat­stva a v milovaní brat­stva lás­ku. 8 Lebo keď to máte a množí sa vám to, ne­stavia vás to za­háľčivých ani ne­užitočných do známos­ti nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Lebo ten, u koho niet tých­to vecí, je slepý a krát­ko­zraký, za­budol na očis­tenie od svojich nie­kdajších hriechov.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo keď to máte a množí sa vám to, ne­stavia vás to za­háľčivých ani ne­užitočných do známos­ti nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

8 Lebo ak sú pri vás všet­ky tieto vlast­nos­ti a roz­máhajú sa, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní ani v po­znávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

8 Ak totiž toto všet­ko máte a ak to máte v bohatej miere, nebudete nečin­ní a ne­plod­ní v poznávaní nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

8 Když v těch­to věcech po­ros­tete, do­jdete k po­znání naše­ho Pá­na Ježíše Krista a to vám za­brání v nečinnosti a ne­plodnosti.