Roháček2. Petrov1,6

2. Petrov 1:6

a v známos­ti zdržan­livosť a v zdržan­livos­ti tr­pez­livosť a v tr­pez­livos­ti po­božnosť


Verš v kontexte

5 A tak práve pre­to vy­naložte na to všet­ku snahu a po­skytuj­te vo svojej viere c­hrab­rú ctnosť a v ctnos­ti známosť 6 a v známos­ti zdržan­livosť a v zdržan­livos­ti tr­pez­livosť a v tr­pez­livos­ti po­božnosť 7 a v po­božnos­ti milovanie brat­stva a v milovaní brat­stva lás­ku.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a v známos­ti zdržan­livosť a v zdržan­livos­ti tr­pez­livosť a v tr­pez­livos­ti po­božnosť

Evanjelický

6 k po­znávaniu zdržan­livosť, k zdržan­livos­ti tr­pez­livosť, k tr­pez­livos­ti po­božnosť,

Ekumenický

6 k poznávaniu seba­ov­ládanie, k sebaovládaniu vy­trvalosť, k vytrvalosti nábožnosť,

Bible21

6 k po­znání zdržen­livost, ke zdržen­livosti vy­trva­lost, k vy­trva­losti zbožnost,