Roháček2. Petrov1,5

2. Petrov 1:5

A tak práve pre­to vy­naložte na to všet­ku snahu a po­skytuj­te vo svojej viere c­hrab­rú ctnosť a v ctnos­ti známosť


Verš v kontexte

4 čím sú nám darované pre­veľké a pre­drahé za­sľúbenia, aby ste sa tým stali účast­nými božs­kej prírody unik­núc porušeniu, k­toré je na svete v z­lej žiadosti. 5 A tak práve pre­to vy­naložte na to všet­ku snahu a po­skytuj­te vo svojej viere c­hrab­rú ctnosť a v ctnos­ti známosť 6 a v známos­ti zdržan­livosť a v zdržan­livos­ti tr­pez­livosť a v tr­pez­livos­ti po­božnosť

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A tak práve pre­to vy­naložte na to všet­ku snahu a po­skytuj­te vo svojej viere c­hrab­rú ctnosť a v ctnos­ti známosť

Evanjelický

5 tak aj vy podob­ne vy­naložte všet­ko úsilie a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnos­ti po­znávanie,

Ekumenický

5 Práve pre­to sa všemožne usiluj­te a pri­dávaj­te k viere cnosť, k cnosti po­znávanie,

Bible21

5 Pro­to se ze všech sil snaž­te při­dat ke své víře ušlech­ti­lost, k ušlech­ti­losti po­znání,