Roháček2. Petrov1,21

2. Petrov 1:21

Lebo ni­kdy nebolo proroc­tvo vy­nesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.


Verš v kontexte

19 Aj máme pev­nejšie slovo proroc­ké, a dob­re robíte, že máte naň ob­rátený svoj po­zor ako na sviecu, svietiacu na šerom mies­te, do­kiaľ by sa neroz­vid­nel deň, a ne­vzišla den­nica vo vašich srd­ciach, 20 vediac najprv to, že ni­ktoré proroc­tvo Pís­ma nedeje sa z vlast­ného roz­lúštenia budúcnosti. 21 Lebo ni­kdy nebolo proroc­tvo vy­nesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 Lebo ni­kdy nebolo proroc­tvo vy­nesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

Evanjelický

21 lebo ni­kdy z ľud­skej vôle ne­povs­talo proroc­tvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.

Ekumenický

21 Veď proroc­tvo ni­kdy ne­povs­talo z vôle človeka, ale ľudia po­slaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.

Bible21

21 Pro­ro­ctví to­tiž nikdy ne­přišlo z lid­ské vůle, ale Boží li­dé mlu­vi­li, jak byli pu­zeni Du­chem svatým.