Roháček2. Petrov1,20

2. Petrov 1:20

vediac najprv to, že ni­ktoré proroc­tvo Pís­ma nedeje sa z vlast­ného roz­lúštenia budúcnosti.


Verš v kontexte

19 Aj máme pev­nejšie slovo proroc­ké, a dob­re robíte, že máte naň ob­rátený svoj po­zor ako na sviecu, svietiacu na šerom mies­te, do­kiaľ by sa neroz­vid­nel deň, a ne­vzišla den­nica vo vašich srd­ciach, 20 vediac najprv to, že ni­ktoré proroc­tvo Pís­ma nedeje sa z vlast­ného roz­lúštenia budúcnosti. 21 Lebo ni­kdy nebolo proroc­tvo vy­nesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 vediac najprv to, že ni­ktoré proroc­tvo Pís­ma nedeje sa z vlast­ného roz­lúštenia budúcnosti.

Evanjelický

20 Uvedom­te si predovšet­kým, že ani jed­no proroc­tvo Pís­ma ne­pripúšťa samovoľný vý­klad;

Ekumenický

20 Predovšet­kým buďte si vedomí toho, že ani jed­no proroc­tvo v Písme ne­vznik­lo na zá­klade vlast­ného vý­kladu skutočnos­ti.

Bible21

20 Pře­devším věz­te, že žádné pro­ro­ctví Písma ne­vznik­lo z vlastního názo­ru pro­roka.