Roháček2. Petrov1,18

2. Petrov 1:18

A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vr­chu.


Verš v kontexte

17 Lebo do­stanúc od Boha Otca česť a slávu, keď snies­la na neho veleb­ná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. - 18 A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vr­chu. 19 Aj máme pev­nejšie slovo proroc­ké, a dob­re robíte, že máte naň ob­rátený svoj po­zor ako na sviecu, svietiacu na šerom mies­te, do­kiaľ by sa neroz­vid­nel deň, a ne­vzišla den­nica vo vašich srd­ciach,

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom vr­chu.

Evanjelický

18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme boli s Ním na svätom vr­chu.

Ekumenický

18 Ten­to hlas sme počuli pri­chádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vr­chu,

Bible21

18 My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyše­li.