Roháček2. Petrov1,13

2. Petrov 1:13

A mám za spraved­livé, aby som vás, do­kiaľ som v tom­to stán­ku, po­vzbudzoval upomínaním


Verš v kontexte

12 Pre­to nezaned­bávam upomínať vás vždyc­ky na to, hoci to aj viete a ste upev­není v prítom­nej prav­de. 13 A mám za spraved­livé, aby som vás, do­kiaľ som v tom­to stán­ku, po­vzbudzoval upomínaním 14 vediac, že od­loženie môj­ho stán­ku je rých­le, jako mi to aj náš Pán Ježiš Kris­tus oznámil.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A mám za spraved­livé, aby som vás, do­kiaľ som v tom­to stán­ku, po­vzbudzoval upomínaním

Evanjelický

13 Ale po­kladám za správ­ne pre­búdzať vás a na­pomínať, kým som v tom­to stán­ku (tela),

Ekumenický

13 Po­kladám za správ­ne, kým som v tomto stane tela, pre­búdzať a na­pomínať vás.

Bible21

13 Dokud pře­bývám v tom­to stanu, po­važu­ji za svou po­vinnost burcovat vás a upo­mínat,