Roháček2. Petrov1,12

2. Petrov 1:12

Pre­to nezaned­bávam upomínať vás vždyc­ky na to, hoci to aj viete a ste upev­není v prítom­nej prav­de.


Verš v kontexte

11 Lebo tak vám bude bohate po­skyt­nutý vchod do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta. 12 Pre­to nezaned­bávam upomínať vás vždyc­ky na to, hoci to aj viete a ste upev­není v prítom­nej prav­de. 13 A mám za spraved­livé, aby som vás, do­kiaľ som v tom­to stán­ku, po­vzbudzoval upomínaním

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Pre­to nezaned­bávam upomínať vás vždyc­ky na to, hoci to aj viete a ste upev­není v prítom­nej prav­de.

Evanjelický

12 Chcem vám vždy pri­pomínať tieto veci, aj keď ich po­znáte a ste si is­tí prítom­nou prav­dou.

Ekumenický

12 Pre­to vám to chcem ustavične pri­pomínať, aj keď to viete a ste upev­není v pravde, ktorú ste prijali.

Bible21

12 Tyto věci vám chci i na­dále bez přestání připo­mínat, ačko­li je zná­te a pevně sto­jí­te v prav­dě, kte­rou jste při­ja­li.