Roháček2. Petrov1,10

2. Petrov 1:10

Pre­to sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pev­ným svoje po­volanie a vy­volenie, lebo keď to budete robiť, ne­kles­nete ni­kdy.


Verš v kontexte

9 Lebo ten, u koho niet tých­to vecí, je slepý a krát­ko­zraký, za­budol na očis­tenie od svojich nie­kdajších hriechov. 10 Pre­to sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pev­ným svoje po­volanie a vy­volenie, lebo keď to budete robiť, ne­kles­nete ni­kdy. 11 Lebo tak vám bude bohate po­skyt­nutý vchod do večného kráľov­stva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Kris­ta.

späť na 2. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pev­ným svoje po­volanie a vy­volenie, lebo keď to budete robiť, ne­kles­nete ni­kdy.

Evanjelický

10 Pre­to o to viac, bratia, usiluj­te sa upev­niť svoje po­volanie a vy­volenie, lebo keď to urobíte, ne­pot­knete sa ni­kdy,

Ekumenický

10 Pre­to sa tým väčšmi usiluj­te, bratia, upev­niť svoje po­volanie a vy­volenie. Keď to budete robiť, ni­kdy sa ne­pot­knete.

Bible21

10 Bratři, snaž­te se stále více po­tvrzovat své po­vo­lání a vy­vo­lení, pro­tože když to bu­dete dělat, nikdy ne­padnete.