Roháček2. Kronická9,19

2. Kronická 9:19

A dvanásť ľvov tam stálo na šies­tich stupňoch z jed­nej i z druhej strany. Nebolo nič také učinené pre ni­ktoré kráľov­stvo.


Verš v kontexte

18 Trón mal šesť stupňov i pod­nož zo zlata, ktoré boly pri­chytené k trónu, a operad­lá boly z jed­nej i z druhej strany nad sedis­kom, a dvaja ľvi stáli vedľa operadiel. 19 A dvanásť ľvov tam stálo na šies­tich stupňoch z jed­nej i z druhej strany. Nebolo nič také učinené pre ni­ktoré kráľov­stvo. 20 A všet­ky nádoby kráľa Šalamúna, z ktorých sa pilo, boly zo zlata, a všet­ky nádoby domu lesa Libanona boly z rýdzeho zlata. Nebolo ničoho zo strieb­ra, lebo strieb­ro nebolo vo dňoch Šalamúnových po­važované za nič;

späť na 2. Kronická, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 A dvanásť ľvov tam stálo na šies­tich stupňoch z jed­nej i z druhej strany. Nebolo nič také učinené pre ni­ktoré kráľov­stvo.

Evanjelický

19 Dvanásť levov tam stálo na šies­tich stupňoch z oboch strán. Také nez­hotovili pre nijaké kráľov­stvo.

Ekumenický

19 Na šies­tich stupňoch tam z oboch strán stálo dvanásť levov. Také niečo sa ne­vyrobilo pre nijaké kráľov­stvo.

Bible21

19 Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic ta­kového ne­bylo vy­ro­beno v žádném králov­ství.