Roháček2. Kronická7,6

2. Kronická 7:6

A kňazi stáli pri svojich úradoch i Levitovia s nás­trojami ku sprievodu spevu Hos­podinov­ho, ktorých narobil kráľ Dávid oslavovať Hos­podina, pre­tože jeho milosť ­tr­vá na veky, keď chválil Dávid Hos­podina skrze nich, a kňazi trúbili na­proti nim, a celý Iz­rael, všet­ci stáli.


Verš v kontexte

5 A kráľ Šalamún obetoval bit­nú obeť, dvad­saťd­va tisíc volov a oviec sto dvad­sať tisíc, a tak po­svätili dom Boží kráľ i všetok ľud. 6 A kňazi stáli pri svojich úradoch i Levitovia s nás­trojami ku sprievodu spevu Hos­podinov­ho, ktorých narobil kráľ Dávid oslavovať Hos­podina, pre­tože jeho milosť ­tr­vá na veky, keď chválil Dávid Hos­podina skrze nich, a kňazi trúbili na­proti nim, a celý Iz­rael, všet­ci stáli. 7 A Šalamún po­svätil pro­stredok dvora, ktorý je pred domom Hos­podinovým, lebo tam obetoval zápal­né obeti i tuky po­koj­ných obetí, pre­tože medený ol­tár, ktorý spravil Šalamún, ne­stačil pojať zápal a obil­ný dar obet­ný a tuky.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 A kňazi stáli pri svojich úradoch i Levitovia s nás­trojami ku sprievodu spevu Hos­podinov­ho, ktorých narobil kráľ Dávid oslavovať Hos­podina, pre­tože jeho milosť ­tr­vá na veky, keď chválil Dávid Hos­podina skrze nich, a kňazi trúbili na­proti nim, a celý Iz­rael, všet­ci stáli.

Evanjelický

6 Kňazi stáli na svojich stanovištiach, i levíti s hudob­nými nás­troj­mi Hos­podinovými, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid k velebe Hos­podinovej, pre­tože naveky tr­vá Jeho milosť. S chválo­spev­mi Dávidovými trúbili kňazi pred nimi a všetok Iz­rael stál.

Ekumenický

6 Kňazi stáli na svojich mies­tach i leviti s hudobnými nás­troj­mi na oslavu Hos­podina, ktoré dal zhotoviť kráľ Dávid na velebu Hos­podina, lebo jeho milosť tr­vá naveky. Za­znel Dávidov chválo­spev, kňazi oproti nim trúbili a všetok Iz­rael stál.

Bible21

6 Kněží stá­li na svých mís­tech, na­pro­ti nim levi­té s hu­dební­mi nástro­ji, které k oslavě Hos­po­di­na zho­tovil král David, a oslavova­li Hos­po­di­na Davi­dovou písní: „Je­ho lás­ka trvá na věky!“ Kněží trou­bi­li na­pro­ti levi­tům před ce­lým na­stou­peným Iz­rae­lem.