Roháček2. Kronická7,22

2. Kronická 7:22

A riek­nu: Pre­to, že opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, ktorý ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, a chopili sa iných bohov a klaňali sa im a slúžili im, pre­to uviedol na nich všet­ko toto zlé.


Verš v kontexte

20 vy­plienim ich, takých ľudí, zo svojej zeme, ktorú som im dal, i ten­to dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, od­vrh­nem od svojej tvári a dám ho za prís­lovie a za rezavý po­smech medzi všet­kými národami. 21 A ten­to dom, ktorý bol taký vy­výšený, s­pust­ne, takže každý, kto poj­de pop­ri ňom, sa zdesí a po­vie: Prečo tak učinil Hos­podin tej­to zemi a tomuto domu? 22 A riek­nu: Pre­to, že opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, ktorý ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, a chopili sa iných bohov a klaňali sa im a slúžili im, pre­to uviedol na nich všet­ko toto zlé.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 A riek­nu: Pre­to, že opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, ktorý ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, a chopili sa iných bohov a klaňali sa im a slúžili im, pre­to uviedol na nich všet­ko toto zlé.

Evanjelický

22 po­vedia mu: Pre­tože opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, ktorý ich vy­viedol z Egyp­ta, a pri­dŕžali sa cudzích bohov, ktorých uc­tievali a slúžili im. Pre­to uviedol na nich všet­ku tú po­hromu.

Ekumenický

22 do­stanú od­poveď: Pre­tože opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, ktorý ich vy­viedol z Egypta, a pri­dŕžali sa iných bohov, uc­tievali ich a slúžili im. Pre­to na nich uviedol všet­ku túto po­hromu.

Bible21

22 A do­stanou od­po­věď: ‚To pro­to, že opusti­li Hos­po­di­na, Boha svých předků, který je vy­ve­dl z Egyp­ta, a při­ja­li cizí bo­hy, ji­mž se klaně­li a ji­mž slouži­li – to pro­to na ně uve­dl všech­no to zlo!‘“