Roháček2. Kronická7,18

2. Kronická 7:18

po­stavím pev­ne trón tvoj­ho kráľov­stva, jako som učinil sm­luvu s Dávidom, tvojím ot­com, po­vediac: Nebude ti vy­hladený muž, ktorý by panoval v Iz­raelovi.


Verš v kontexte

17 A ty, ak budeš chodiť predo mnou, jako chodil Dávid, tvoj otec, tak aby si činil podľa všet­kého toho, čo som ti pri­kázal, a budeš os­tríhať moje ustanovenia a moje súdy, 18 po­stavím pev­ne trón tvoj­ho kráľov­stva, jako som učinil sm­luvu s Dávidom, tvojím ot­com, po­vediac: Nebude ti vy­hladený muž, ktorý by panoval v Iz­raelovi. 19 Ale ak sa vy od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a moje pri­kázania, ktoré som dal pred vás, a jest­li odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať:

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 po­stavím pev­ne trón tvoj­ho kráľov­stva, jako som učinil sm­luvu s Dávidom, tvojím ot­com, po­vediac: Nebude ti vy­hladený muž, ktorý by panoval v Iz­raelovi.

Evanjelický

18 upev­ním tvoj kráľov­ský trón, ako som sa za­viazal Dávidovi, tvoj­mu ot­covi, slovami: Ne­vyhynie ni­kto z tvojich panujúcich po­tom­kov v Iz­raeli.

Ekumenický

18 upev­ním tvoj kráľov­ský trón, ako som sľúbil tvoj­mu ot­covi Dávidovi: Nezos­taneš bez vlád­nuceho ná­stup­cu v Izraeli.

Bible21

18 po­tvrdím trůn tvého králov­ství, jak jsem slí­bil tvé­mu otci Davi­dovi: ‚Iz­rael nikdy ne­bu­de bez vlá­dy tvého potomka.‘