Roháček2. Kronická7,17

2. Kronická 7:17

A ty, ak budeš chodiť predo mnou, jako chodil Dávid, tvoj otec, tak aby si činil podľa všet­kého toho, čo som ti pri­kázal, a budeš os­tríhať moje ustanovenia a moje súdy,


Verš v kontexte

16 A tak teraz som si vy­volil a po­svätil som ten­to dom, aby tam bolo moje meno až na veky, a moje oči a moje srd­ce tam budú po všet­ky dni. 17 A ty, ak budeš chodiť predo mnou, jako chodil Dávid, tvoj otec, tak aby si činil podľa všet­kého toho, čo som ti pri­kázal, a budeš os­tríhať moje ustanovenia a moje súdy, 18 po­stavím pev­ne trón tvoj­ho kráľov­stva, jako som učinil sm­luvu s Dávidom, tvojím ot­com, po­vediac: Nebude ti vy­hladený muž, ktorý by panoval v Iz­raelovi.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

17 A ty, ak budeš chodiť predo mnou, jako chodil Dávid, tvoj otec, tak aby si činil podľa všet­kého toho, čo som ti pri­kázal, a budeš os­tríhať moje ustanovenia a moje súdy,

Evanjelický

17 Ak i ty budeš chodiť predo mnou, ako chodil tvoj otec Dávid, a robiť všet­ko, čo som ti pri­kázal, za­chovávať moje ustanovenie a pred­pisy,

Ekumenický

17 Ak budeš predo mnou chodiť ako tvoj otec Dávid, konať všet­ko, čo som ti pri­kázal, a za­chovávať moje ustanovenia a práv­ne pred­pisy,

Bible21

17 Bu­deš-li žít pře­de mnou jako tvůj otec David a ko­nat vše, co jsem ti přikázal, a do­držovat má us­tano­vení i má pravi­dla,