Roháček2. Kronická28,12

2. Kronická 28:12

Vtedy po­vs­tali mužovia, zpomedzi hláv synov Ef­rai­mových, Azariáš, syn Jehochanánov, Berechiáš, syn Mešil­lemótov, Ezechiáš, syn Šalúmov, a Amaza, syn Chad­lai­ho, proti tým, ktorí pri­chádzali z voj­ny,


Verš v kontexte

11 Pre­to teraz ma po­slúch­nite a vráťte a zaveďte zpät zajatých, ktorých ste zajali zo svojich bratov, lebo páľa hnevu Hos­podinov­ho je na vás. 12 Vtedy po­vs­tali mužovia, zpomedzi hláv synov Ef­rai­mových, Azariáš, syn Jehochanánov, Berechiáš, syn Mešil­lemótov, Ezechiáš, syn Šalúmov, a Amaza, syn Chad­lai­ho, proti tým, ktorí pri­chádzali z voj­ny, 13 a riek­li im: Nedovediete zajatých sem, lebo to, čo hovoríte, je uvaliť na vás vinu u Hospodina, pri­dať ešte k našim hriechom a k našej vine, lebo máme velikú vinu, a páľa hnevu je na Iz­raelovi.

späť na 2. Kronická, 28

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy po­vs­tali mužovia, zpomedzi hláv synov Ef­rai­mových, Azariáš, syn Jehochanánov, Berechiáš, syn Mešil­lemótov, Ezechiáš, syn Šalúmov, a Amaza, syn Chad­lai­ho, proti tým, ktorí pri­chádzali z voj­ny,

Evanjelický

12 Tu mužovia spomedzi ef­rajim­ských predákov: Azar­ja - syn Jóchánánov, Berech­ja, syn Mešil­lémótov, Chiz­kija, syn Šal­lumov, a Amásá, syn Chad­lajov - vy­stúpili na­proti tým, ktorí pri­chádzali z výp­ravy,

Ekumenický

12 Tu vy­šli nie­ktorí ef­rajim­skí vod­covia: Azar­ja, syn Jehóchananov, Berek­ja, syn Mešil­lemótov, Jechiz­kija, syn Šal­lúmov a Amása, syn Chad­lajov, oproti tým, čo sa vracali z výpravy.

Bible21

12 Teh­dy po­vsta­li něk­teří efrai­mští vůd­cové – Aza­ri­áš, syn Jo­chananův, Be­re­chiáš, syn Meši­le­mo­tův, Je­ze­chiáš, syn Šalumův, a Ama­sa, syn Chadlajův – a vy­stou­pi­li pro­ti těm, kdo se vrace­li z bo­je.