Roháček2. Korintským5,16

2. Korintským 5:16

A tak my už od­teraz ne­známe ni­koho podľa tela. A jest­li sme aj po­znali Kris­ta podľa tela, ale teraz už viacej ne­známe.


Verš v kontexte

15 ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zo­mrel za všet­kých, tedy všet­ci zo­mreli, a za všet­kých zo­mrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zo­mrel za nich i vstal z mŕtvych. 16 A tak my už od­teraz ne­známe ni­koho podľa tela. A jest­li sme aj po­znali Kris­ta podľa tela, ale teraz už viacej ne­známe. 17 Takže ak je niekto v Kris­tovi, je novým stvorením; driev­ne po­minulo, hľa, všet­ko je nové.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 A tak my už od­teraz ne­známe ni­koho podľa tela. A jest­li sme aj po­znali Kris­ta podľa tela, ale teraz už viacej ne­známe.

Evanjelický

16 Takže ne­poz­náme od­teraz ni­koho podľa tela. Ak sme Kris­ta aj po­znali podľa tela, teraz (Ho) už ne­poz­náme.

Ekumenický

16 Pre­to od­teraz ni­koho ne­poz­náme podľa tela. Aj keď sme po­znali Kris­ta podľa tela, ale teraz už ne­poz­náme.

Bible21

16 Od nynějška již pro­to niko­ho ne­po­su­zuje­me těles­ně. I na Krista jsme kdy­si mě­li těles­ný názor, teď už ho ale zná­me ji­nak.