Roháček2. Korintským5,1

2. Korintským 5:1

Lebo vieme, že keby náš po­zem­ský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach;


Verš v kontexte

1 Lebo vieme, že keby náš po­zem­ský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach; 2 lebo v tom­to aj vzdycháme túžiac, že by sme si moh­li obliecť naň svoj príbytok z neba, 3 akže aj ob­lečení a nie na­hí budeme naj­dení.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Lebo vieme, že keby náš po­zem­ský dom stánu bol zborený, máme stavänie od Boha, dom, nie rukou učinený, večný v nebesiach;

Evanjelický

1 Vieme totiž, že keď sa stánok nášho po­zem­ského príbyt­ku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach.

Ekumenický

1 Vieme totiž, že keď bude stan nášho po­zem­ského života str­hnutý, máme príbytok od Boha, rukami nez­hotovený večný dom v nebesiach.

Bible21

1 Ví­me, že až ten po­zem­ský stan, v němž pře­bývá­me, bude stržen, má­me od Boha věčné sta­vení v ne­bi, příby­tek, jenž ne­byl vy­tvořen ruka­ma.