Roháček2. Korintským3,9

2. Korintským 3:9

Lebo ak bola služba od­súdenia sláv­na, služba spraved­livos­ti je o mnoho sláv­nejšia!


Verš v kontexte

8 jako by po­tom ne­mala byť služba Ducha sláv­na! 9 Lebo ak bola služba od­súdenia sláv­na, služba spraved­livos­ti je o mnoho sláv­nejšia! 10 Ba zrov­na ani nebolo os­lávené, čo bolo os­lávené, v tej čias­t­ke, v službe odsúdenia, pre svr­chovanú slávu na­sledujúcej služby Ducha.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo ak bola služba od­súdenia sláv­na, služba spraved­livos­ti je o mnoho sláv­nejšia!

Evanjelický

9 A keď už služba od­súdenia bola sláv­na, o čo sláv­nejšia je služba ospravedl­nenia?

Ekumenický

9 Ak bola teda služba od­súdenia sláv­nou, omnoho viac oplýva slávou služba ospravedl­nenia.

Bible21

9 Jest­liže služ­ba vedou­cí k od­sou­zení mě­la svou slávu, služ­ba sprave­dlnosti má slávu ne­srovna­telně větší!