Roháček2. Korintským3,6

2. Korintským 3:6

ktorý nás aj učinil do­statočných za služobníkov novej sm­luvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.


Verš v kontexte

5 Nie že by sme boli do­statoční sami od seba niečo po­mys­lieť, ako sami zo seba, ale naša do­statočnosť je z Boha, 6 ktorý nás aj učinil do­statočných za služobníkov novej sm­luvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje. 7 A jest­li služba smr­ti, v literách, vy­rytá na kameňoch, bola sláv­na, takže ne­moh­li synovia Iz­raelovi hľadieť do tvári Mojžišovej pre slávu jeho tvári, po­minuteľnú,

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 ktorý nás aj učinil do­statočných za služobníkov novej sm­luvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.

Evanjelický

6 On nás uspôsobil, aby sme boli služob­ník­mi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.

Ekumenický

6 ktorý nás urobil schop­nými byť služob­ník­mi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha; lebo litera za­bíja, ale Duch oživuje.

Bible21

6 který nás uči­nil způso­bi­lý­mi služebníky Nové smlou­vy – ne li­te­ry, ale Du­cha. Li­te­ra to­tiž za­bíjí, ale Duch oživuje.