Roháček2. Korintským3,10

2. Korintským 3:10

Ba zrov­na ani nebolo os­lávené, čo bolo os­lávené, v tej čias­t­ke, v službe odsúdenia, pre svr­chovanú slávu na­sledujúcej služby Ducha.


Verš v kontexte

9 Lebo ak bola služba od­súdenia sláv­na, služba spraved­livos­ti je o mnoho sláv­nejšia! 10 Ba zrov­na ani nebolo os­lávené, čo bolo os­lávené, v tej čias­t­ke, v službe odsúdenia, pre svr­chovanú slávu na­sledujúcej služby Ducha. 11 Lebo ak to po­minuteľné skr­ze slávu, tým viac to, čo tr­vá, v sláve.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Ba zrov­na ani nebolo os­lávené, čo bolo os­lávené, v tej čias­t­ke, v službe odsúdenia, pre svr­chovanú slávu na­sledujúcej služby Ducha.

Evanjelický

10 Lebo aj to, čo bolo sláv­ne, stráca slávu v porov­naní s touto prenes­mier­nou slávou.

Ekumenický

10 Lebo to, čo bolo raz sláv­ne, stratilo svoju slávu pre vznešenejšiu slávu.

Bible21

10 To, co teh­dy bylo slavné, ve srovnání s touto ne­smírnou slávou vlastně ani slavné ne­bylo.