Roháček2. Korintským2,3

2. Korintským 2:3

A toto is­té som vám na­písal, aby som, keď prij­dem, ne­mal zár­mut­ku od tých, ktorým by som sa mal radovať, dôverujúc vo všet­kých vás, že moja radosť je radosťou všetkých vás.


Verš v kontexte

2 Lebo ak ja vás za­rmútim, ktože je po­tom, kto mňa roz­veselí krome toho, koho som ja za­rmútil?! 3 A toto is­té som vám na­písal, aby som, keď prij­dem, ne­mal zár­mut­ku od tých, ktorým by som sa mal radovať, dôverujúc vo všet­kých vás, že moja radosť je radosťou všetkých vás. 4 Lebo z mnohého súženia a zo­vretia srd­ca som vám písal s mnohými sl­zami, nie aby ste sa za­rmútili, ale aby ste po­znali lás­ku, ktorej mám hoj­nejšie na­proti vám.

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 A toto is­té som vám na­písal, aby som, keď prij­dem, ne­mal zár­mut­ku od tých, ktorým by som sa mal radovať, dôverujúc vo všet­kých vás, že moja radosť je radosťou všetkých vás.

Evanjelický

3 Toto is­té som aj na­písal, aby som sa, keď prídem, ner­mútil nad tými, z ktorých sa mám radovať. Veď dôverujem vám všet­kým, že moja radosť je radosťou vás všet­kých.

Ekumenický

3 A toto som vám na­písal, aby ma, keď prídem, nezar­mútili tí, ktorí by ma mali po­tešiť. Spolieham sa na vás všet­kých, že moja radosť bude radosťou vás všet­kých.

Bible21

3 Pro­to jsem vám o tom na­psal, abych se, až při­jdu, ne­mu­sel rmou­tit nad tě­mi, z ni­chž bych se měl ra­dovat. Jsem o vás všech přesvědčen, že má ra­dost je ra­dostí vás všech.