Roháček2. Korintským2,15

2. Korintským 2:15

Lebo sme Kris­tovou dob­rou vôňou Bohu medzi tými, ktorí do­chádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú,


Verš v kontexte

14 No, vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždyc­ky víťazos­láviť v Kris­tu a zjavuje skr­ze nás vôňu svojej známos­ti na každom mies­te. 15 Lebo sme Kris­tovou dob­rou vôňou Bohu medzi tými, ktorí do­chádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú, 16 ktorým vôňou smr­ti na sm­rť, a ktorým vôňou života na život. Ale na to kto je spôsobný?!

späť na 2. Korintským, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo sme Kris­tovou dob­rou vôňou Bohu medzi tými, ktorí do­chádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú,

Evanjelický

15 Lebo sme vôňou Kris­tovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ces­te k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ces­te do za­hynutia;

Ekumenický

15 Lebo sme Kris­tovou vôňou, príjem­nou Bohu upro­stred tých, čo zís­kavajú spásu aj medzi tými, čo hynú;

Bible21

15 Pro Boha jsme to­tiž Kri­stovou líbez­nou vůní mezi tě­mi, kdo jsou za­chraňováni, i mezi tě­mi, kdo hynou.