Roháček2. Korintským12,13

2. Korintským 12:13

Lebo v čom ste boli za os­tat­nými sbory krome toho, že som vás ja sám ne­obťažil? Od­pus­tite mi tú ne­právosť!


Verš v kontexte

12 Znamenia apoštolov sú učinené medzi vami v celej tr­pez­livos­ti, divami, zá­zrak­mi a mocami. 13 Lebo v čom ste boli za os­tat­nými sbory krome toho, že som vás ja sám ne­obťažil? Od­pus­tite mi tú ne­právosť! 14 Hľa, toto po tretie som hotový prij­sť k vám a nebudem vám na ťar­chu, lebo nehľadám vašich vecí, ale vás. Lebo nie sú po­vin­né deti shromažďovať po­klady rodičom, ale rodičia deťom.

späť na 2. Korintským, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo v čom ste boli za os­tat­nými sbory krome toho, že som vás ja sám ne­obťažil? Od­pus­tite mi tú ne­právosť!

Evanjelický

13 Lebo v čom ste boli ukrátení proti os­tat­ným cir­kev­ným zborom, ak len nie v tom, že ani ja sám nebol som vám na ťar­chu? Od­pusťte mi túto kriv­du!

Ekumenický

13 Veď v čom ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cir­kvami, ak nie iba v tom, že som vám nebol na ťar­chu? Od­pus­tite mi túto kriv­du!

Bible21

13 O co jste přiš­li opro­ti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám ne­byl na ob­tíž – odpu­sť­te mi tu křiv­du!