Roháček2. Korintským11,9

2. Korintským 11:9

lebo môj nedos­tatok do­pl­nili bratia, keď prišli z Macedonie. A tak som sa za­choval oproti vám, že som vám nebol v ničom na ob­tiaž, a tak sa aj za­chovám.


Verš v kontexte

8 Iné sbory som olúpil vez­múc od nich žold, aby som vám slúžil. Aj keď som bol u vás a mal som nedos­tatok, ni­koho som ne­obťažil, 9 lebo môj nedos­tatok do­pl­nili bratia, keď prišli z Macedonie. A tak som sa za­choval oproti vám, že som vám nebol v ničom na ob­tiaž, a tak sa aj za­chovám. 10 Ako že je prav­da Kris­tova vo mne, hovorím, že čo sa mňa týka, tej­to mojej chvále ni­kto nezav­rie úst v krajoch Achaje.

späť na 2. Korintským, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 lebo môj nedos­tatok do­pl­nili bratia, keď prišli z Macedonie. A tak som sa za­choval oproti vám, že som vám nebol v ničom na ob­tiaž, a tak sa aj za­chovám.

Evanjelický

9 A aj keď som bol u vás a mal som nedos­tatok, nebol som ni­komu na ťar­chu. Veď v čom som mal nedos­tatok, do­pl­nili bratia, ktorí prišli z Macedónie. A vôbec, chránil som sa a budem sa chrániť byť vám na ťar­chu.

Ekumenický

9 a aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, ni­komu som nebol na ťar­chu. Veď v čom som pociťoval núdzu, vy­pomoh­li mi bratia, ktorí prišli z Macedónska. A tak vo všet­kom som sa chránil a budem sa chrániť, aby som vám nebol na ťar­chu.

Bible21

9 Když jsem se u vás oci­tl v nou­zi, ne­byl jsem niko­mu na ob­tíž; co jsem po­tře­boval, mi při­nes­li bratři z Ma­kedo­nie. Za všech okolností jsem se střežil a budu se střežit i na­dále, abych pro vás ne­byl bře­menem.