Roháček2. Korintským1,10

2. Korintským 1:10

ktorý nás vy­tr­hol z takej veľkej smr­ti a vy­tr­huje, na ktorého sa nadejeme, že aj ešte vy­trh­ne,


Verš v kontexte

9 ale sami v sebe boli sme do­stali od­vetu smr­ti nato, aby sme nedúfali sami v seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕt­vych, 10 ktorý nás vy­tr­hol z takej veľkej smr­ti a vy­tr­huje, na ktorého sa nadejeme, že aj ešte vy­trh­ne, 11 keď aj vy spolu pôsobíte mod­lit­bou za nás, aby mnoho osôb ďakovalo za nás za dar milos­ti, nám daný skrze mnohých.

späť na 2. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorý nás vy­tr­hol z takej veľkej smr­ti a vy­tr­huje, na ktorého sa nadejeme, že aj ešte vy­trh­ne,

Evanjelický

10 On nás z takej smr­ti vy­tr­hol a vy­tŕha, a dúfame v Neho, že nás ešte aj bude za­chraňovať,

Ekumenický

10 On nás vy­slobodil a ešte vy­slobodí z takého veľkého nebez­pečen­stva smr­ti; v neho dúfame, že nás vždy znovu vy­slobodí,

Bible21

10 a který nás z to­ho­to smr­telného ne­bez­pečí vy­svo­bo­dil a ještě vy­svo­bodí. Má­me v něm na­dě­ji, že nás i na­dále bude vy­svo­bo­zovat,