Roháček1. Timoteovi5

1. Timoteovi

Predpisy ohľadom starších, mladších a najmä ohľadom vdôv.1 Staršieho ne­tres­ci, ale na­pomínaj ako ot­ca, mladších ako bratov, 2 staršie ako mat­ky, mladšie ako ses­try v celej čis­tote. 3 Vdovy cti, tie, ktoré sú na­ozaj vdovami. 4 Ale ak má nie­ktorá vdova deti alebo vnukov, nech sa učia najprv do­kazovať po­božnosť voči vlast­nému domu a od­plácať sa rodičom, lebo to je dob­ré a príjem­né pred Bohom. 5 A ozaj­st­ná vdova a osamelá nadeje sa na Boha a zo­tr­váva v pros­bách a mod­lit­bách dňom i nocou; 6 ale roz­košiaca zo­mrela, hoci žije. 7 A to pri­kazuj, aby boli bez­úhon­ní. 8 Ale jest­li sa nie­kto ne­stará o svojich vlast­ných a naj­mä o domácich, za­prel vieru a je horší ako ne­veriaci. 9 Za vdovu nech sa počíta, ktorá má nie menej ako šesťdesiat rokov, ktorá bola ženou jed­ného muža, 10 ktorej sa dáva svedoc­tvo, že robila dob­ré skut­ky, ak deti vy­chovala, ak hosťov prijímala, ak svätých nohy umývala, ak súžených vy­dos­tievala, ak každý dob­rý skutok sledovala. 11 Ale mladšie vdovy od­by, lebo keď zbuj­nely proti Kris­tovi, chcú sa vy­dávať 12 a majú s­voje odsúdenie, lebo zrušily pr­vú vieru 13 a zároveň aj za­háľčivé a učia sa chodiť po domoch, ale nie len za­háľčivé, ale aj klebet­né a všetečné, ktoré hovoria to, čo sa ne­sluší. 14 Pre­to tedy chcem, aby sa mladšie vy­dávaly, rodily deti, spravovaly domy a nedávaly protiv­níkovi nijakej príčiny hovoriť zle. 15 Lebo nie­ktoré sa už ob­rátily zpät po satanovi. 16 Ak nie­ktorý ver­ný alebo niek­torá verná má vdovy, nech ich vy­dos­tieva, a nech sa ne­kladie ťar­cha na cir­kev, aby moh­la vy­dos­tiť tie, ktoré sú na­ozaj vdovami. Verných sluhov Božích káže ctiť a dobre im robiť. Hriešnikov i verejne trestať. Stranníctvo, skladanie rúk, víno.17 Starší, ktorí dob­re spravujú, nech sú po­važovaní za hod­ných dvojej cti, naj­mä tí, ktorí pracujú v slove a v učení. 18 Lebo pís­mo hovorí: Mlátiacemu volovi nezaviažeš úst, a: Robot­ník je hoden svojej mzdy. 19 Proti staršiemu ne­prijímaj žaloby, vy­j­múc pod dvoma alebo pod tromi sved­kami. 20 Tých, ktorí hrešia, káraj pred všet­kými, aby mali aj os­tat­ní strach. 21 Osvedčujem pred Bohom a pred Pánom Ježišom Kris­tom i p­red vyvolenými an­jel­mi, aby si to za­choval bez pred­sud­ku a nerobil ničoho z nák­lon­nos­ti. 22 Rúk na ni­koho rých­le ne­vz­kladaj ani sa nezúčas­tňuj cudzích hriechov. Seba os­tríhaj čis­tého. 23 Nepi už viacej vody, ale užívaj po troche vína pre svoj žalúdok a p­re svoje čas­té ne­moci. 24 Nie­ktorých ľudí hriechy sú cel­kom zrej­mé a idú pop­red­ku k súdu a nie­ktorých aj na­sledujú. 25 Tak iste zrej­mé sú aj dob­ré skut­ky. A to, čo je inak, nedá sa ukryť.