Roháček1. Timoteovi3

1. Timoteovi

Jaký má byť biskup, dozorca cirkvi, jakí diakoni, jaké ich ženy. Tajomstvo pobožnosti.1 Ver­né je to slovo: Ak nie­kto túži po bis­kup­stve, žiada si výbor­né dielo. 2 Tedy bis­kup musí byť bez úhony, muž jed­nej ženy, triez­vy, roz­um­ný, slušného chovania, po­hos­tin­ný, schop­ný učiť, 3 nie pijan vína, nie bit­kár, nie žiados­tivý mrz­kého zis­ku, ale prívetivý, ne­svár­livý, nie milujúci peniaz, 4 ale taký, ktorý dob­re spravuje svoj dom a deti má v pod­riadenos­ti s celou počest­nosťou. 5 Ale ak nie­kto ne­vie spravovať svoj vlast­ný dom, ako sa po­tom bude starať o cir­kev Božiu?! 6 Nie novák, aby nadujúc sa ne­upadol v od­súdenie diab­lovo. 7 Ale musí mať aj dob­ré svedoc­tvo od tých von­ku, aby ne­upad­nul do po­hanenia a do smečky diab­lovej. 8 Tak podob­ne aj diakoni musia byť počestní, nie dvoj­jazyční, nie od­daní mnohému vínu, nie žiados­tiví mrz­kého zis­ku, 9 ale takí, ktorí majú tajom­stvo viery v čis­tom svedomí, 10 a nech sú aj oni najprv zkúšaní, až po­tom nech konajú službu diakona súc bez úhony. 11 Tak podob­ne musia byť počestné aj ženy, nie po­mluvačné, triez­ve, ver­né vo všet­kom. 12 Diakoni nech sú mužovia jed­nej ženy, ktorí dob­re spravujú deti i svoje vlast­né domy. 13 Lebo tí, ktorí dob­re vy­konali službu diakona, nadobúdajú si dob­rý stupeň a mnoho smelos­ti vo viere, vo viere v Kris­tu Ježišovi. 14 Toto ti píšem v nádeji, že na­skore prij­dem k tebe; 15 ale keby som meškal, aby si vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cir­kev živého Boha, stĺp to a pev­ná postať prav­dy. 16 A vy­znane veľké je tajom­stvo po­božnos­ti: Bôh zjavený v tele, ospravedl­nený v Duchu, zjavený an­jelom, kázaný po­hanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve.