Roháček1. Timoteovi2,5

1. Timoteovi 2:5

Lebo je jeden Bôh, jeden aj pro­stred­ník Boha a ľudí, človek Kris­tus Ježiš,


Verš v kontexte

4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a prišli k po­znaniu prav­dy. 5 Lebo je jeden Bôh, jeden aj pro­stred­ník Boha a ľudí, človek Kris­tus Ježiš, 6 ktorý dal sám seba jako výmen­né za všet­kých, svedoc­tvo to vo svojich časoch,

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo je jeden Bôh, jeden aj pro­stred­ník Boha a ľudí, človek Kris­tus Ježiš,

Evanjelický

5 Jeden je totiž Boh, jeden aj Pro­stred­ník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kris­tus,

Ekumenický

5 lebo jeden je Boh a jeden pro­stred­ník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kris­tus Ježiš,

Bible21

5 Je pře­ce je­diný Bůh a je­diný pro­středník mezi Bo­hem a lid­mi, člověk Kri­stus Ježíš,