Roháček1. Timoteovi1,3

1. Timoteovi 1:3

Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zo­stal v Efeze, aby si pri­kázal nie­ktorým, aby ne­učili iného učenia


Verš v kontexte

2 Timote­ovi, s­voj­mu pravému dieťaťu vo viere: milosť, milo­sr­den­stvo, po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zo­stal v Efeze, aby si pri­kázal nie­ktorým, aby ne­učili iného učenia 4 ani ned­bali na báj­ky a na rodop­ravy, ne­majúce kon­ca - kraja, ktoré po­skytujú skôr šk­riep­ky než správu Božiu vo viere.

späť na 1. Timoteovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Jako som ťa prosil, keď som išiel do Macedonie, žeby si zo­stal v Efeze, aby si pri­kázal nie­ktorým, aby ne­učili iného učenia

Evanjelický

3 Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si zo­stal v Efeze a pri­kazoval nie­ktorým nerozširovať iné učenie

Ekumenický

3 Prosím ťa, ako som ťa žiadal, keď som od­chádzal do Macedón­ska, aby si zo­stal v Efeze a na­pomínal určitých ľudí, nech nešíria ne­pravé učenie.

Bible21

3 Jak jsem tě už pro­sil cestou do Ma­kedo­nie, zůstaň v Efesu a za­kaž jis­tým li­dem šířit od­lišná učení.