Roháček1. Tesalonickým4,9

1. Tesalonickým 4:9

A o brat­skej lás­ke vám ne­treba písať, lebo vy ste sami vy­učení od Boha, aby ste sa milovali na­vzájom.


Verš v kontexte

8 Pre­to v tedy, kto opo­vr­huje, ne­opo­vr­huje človekom, ale Bohom, ktorý aj dáva svoj­ho Svätého Ducha do nás. 9 A o brat­skej lás­ke vám ne­treba písať, lebo vy ste sami vy­učení od Boha, aby ste sa milovali na­vzájom. 10 Lebo to aj činíte všet­kým bratom v celej Macedonii. Ale vás na­pomíname, bratia, aby ste v tom ešte viac hoj­neli.

späť na 1. Tesalonickým, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 A o brat­skej lás­ke vám ne­treba písať, lebo vy ste sami vy­učení od Boha, aby ste sa milovali na­vzájom.

Evanjelický

9 O brat­skej lás­ke vám písať ne­treba, veď vy ste sa od Boha na­učili milovať vo­spolok.

Ekumenický

9 O bratskej lás­ke vám ne­treba písať, lebo sám Boh vás na­učil na­vzájom sa milovať.

Bible21

9 O bra­tr­ské lás­ce vám není po­tře­ba nic psát. Sami jste se to­tiž od Boha nauči­li mi­lovat jedni druhé,