Roháček1. Tesalonickým3

1. Tesalonickým

Z obavy, aby nepodľahli v súžení, poslal im Timotea. Potešenie z jeho zprávy.1 Pre­to ne­môžuc ďalej vy­držať volili sme byť zanechaní v Aténach sami 2 a po­slali sme Timotea, svoj­ho brata a služob­níka Božieho a svoj­ho spolu­pracov­níka v evan­jeliu Kris­tovom, aby vás upev­nil a po­tešil vás dotyčne vašej viery, 3 aby sa ni­kto ne­poh­nul v tých­to súženiach, lebo sami viete, že nato sme. 4 Lebo aj keď sme boli u vás, hovorili sme vám vo­pred, že budeme mať súženie, ako sa aj stalo, jako viete. 5 Pre­to i ja ne­môžuc ďalej vy­držať po­slal som, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nejako ne­pokušil po­kušiteľ, a naša práca by bola na zmar. 6 Ale teraz, keď prišiel Timote­us od vás k nám a doniesol nám dob­rú zvesť o vašej viere a lás­ke, a že máte vždyc­ky dob­rú roz­pomien­ku na nás a že túžite nás vidieť tak ako aj my vás, 7 pre­to sme sa po­tešili, bratia, nad vami pri všet­kej svojej ties­ni a pri všet­kom svojom súžení vašou vierou, 8 lebo teraz žijeme, keď vy stojíte v Pánovi. 9 Lebo jakou vďakou sa môžeme od­platiť za vás Bohu za všet­ku tú radosť, ktorou sa radujeme pre vás pred svojím Bohom 10 dňom i nocou pre­veľmi prosiac, žeby sme moh­li vidieť vašu tvár a do­pl­niť to, čo ešte chýba vašej viere. 11 Ale on sám, náš Bôh a Otec, a náš Pán Ježiš Kris­tus nech ráči urov­nať našu ces­tu k vám, 12 a vás nech ráči Pán rozm­nožiť a roz­hoj­niť v lás­ke na­proti jeden­druhému i na­proti všet­kým, ako s­me aj my na­pl­není lás­kou naproti vám, 13 aby upev­nil vaše srd­cia bez­úhon­né v svätos­ti pred naším Bohom a Ot­com v čas príchodu nášho Pána Ježiša Kris­ta so všet­kými jeho svätými.