Roháček1. Tesalonickým1,2

1. Tesalonickým 1:2

Ďakujeme vždyc­ky Bohu vzhľadom na vás na všet­kých zmieňujúc sa na svojich mod­lit­bách o vás,


Verš v kontexte

1 Pavel, Sil­ván a Timote­us cir­kvi Tesaloničanov v Bohu Ot­covi a v Pánu Ježišu Kris­tovi: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta! 2 Ďakujeme vždyc­ky Bohu vzhľadom na vás na všet­kých zmieňujúc sa na svojich mod­lit­bách o vás, 3 ne­pres­taj­ne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsil­nú prácu lás­ky a na tr­pez­livosť nádeje nášho Pána Ježiša Kris­ta pred svojím Bohom a Ot­com,

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ďakujeme vždyc­ky Bohu vzhľadom na vás na všet­kých zmieňujúc sa na svojich mod­lit­bách o vás,

Evanjelický

2 Ďakujeme Bohu za všet­kých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich mod­lit­bách,

Ekumenický

2 Ďakujeme Bohu za vás všet­kých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich mod­lit­bách; ustavične

Bible21

2 Ne­u­stále za vás všech­ny dě­kuje­me Bohu a vž­dycky vás zmiňuje­me ve svých mod­lit­bách.