Roháček1. Samuelova5,4

1. Samuelova 5:4

Ale keď opät vstali skoro ráno, na druhý deň, hľa, Dágon zase ležal pad­lý, tvárou ob­rátený k zemi, pred truh­lou Hos­podinovou, a hlava Dágonova aj obe dlane jeho rúk boly od­razené na prahu, iba rybí driek Dágonov bol zo­stal na ňom.


Verš v kontexte

3 No, keď na druhý deň vstali Ašdóďania skoro ráno, hľa, Dágon ležal pad­lý, tvárou ob­rátený k zemi, pred truh­lou Hos­podinovou. A vzali Dágona a po­stavili ho zpät na jeho mies­to. 4 Ale keď opät vstali skoro ráno, na druhý deň, hľa, Dágon zase ležal pad­lý, tvárou ob­rátený k zemi, pred truh­lou Hos­podinovou, a hlava Dágonova aj obe dlane jeho rúk boly od­razené na prahu, iba rybí driek Dágonov bol zo­stal na ňom. 5 Pre­to ne­stúpajú kňazi Dágonovi ani ni­kto z tých, ktorí vchádzajú do domu Dágonov­ho, na prah Dágonov v Ašdóde až do tohoto dňa.

späť na 1. Samuelova, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale keď opät vstali skoro ráno, na druhý deň, hľa, Dágon zase ležal pad­lý, tvárou ob­rátený k zemi, pred truh­lou Hos­podinovou, a hlava Dágonova aj obe dlane jeho rúk boly od­razené na prahu, iba rybí driek Dágonov bol zo­stal na ňom.

Evanjelický

4 Keď ráno na­sledujúceho dňa vstali, hľa, Dágón zasa ležal tvárou k zemi pred truh­lou Hos­podinovou. Dágónova hlava a obi­dva kon­ce jeho rúk ležali od­lomené na spod­ku pod­stav­ca. Zo­stal z neho len trup.

Ekumenický

4 Keď na­sledujúceho dňa včas­ráno vstali, Dágon znova ležal zvalený tvárou na zem pred Hos­podinovou ar­chou. Jeho hlava i obe od­lomené ruky ležali na prahu a zo­stal z neho iba trup.

Bible21

4 Druhý den ráno vsta­li a hle – Dágon leží tváří k zemi před Tru­hlou Hos­po­di­novou a Dágo­nova hlava i obě ruce leží ulo­me­ny na prahu. Zůstal z něj jenom trup.