Roháček1. Samuelova22,9

1. Samuelova 22:9

Na to od­povedal Doég Edomej­ský, ktorý stál so služob­ník­mi Sau­lovými, a riekol: Videl som syna Izai­ho, že prišiel do Nóba k Achimelechovi, synovi Achitúbov­mu.


Verš v kontexte

8 Že ste sa všet­ci sprisahali proti mne, a nie je ni­koho, kto by mi to zjavil, keď už i môj syn učinil sm­luvu so synom Izai­ho, a nie je ni­koho z vás, kto by sa trápil nado mnou, a kto by mi zjavil niečo o tom, že môj syn po­stavil môj­ho služob­níka proti mne, aby mi ú­kladil, ako sa to dnes deje. 9 Na to od­povedal Doég Edomej­ský, ktorý stál so služob­ník­mi Sau­lovými, a riekol: Videl som syna Izai­ho, že prišiel do Nóba k Achimelechovi, synovi Achitúbov­mu. 10 A do­pytoval sa za neho Hos­podina a dal mu po­travu na ces­tu a dal mu i meč Goliáša Filištín­skeho.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

9 Na to od­povedal Doég Edomej­ský, ktorý stál so služob­ník­mi Sau­lovými, a riekol: Videl som syna Izai­ho, že prišiel do Nóba k Achimelechovi, synovi Achitúbov­mu.

Evanjelický

9 Tu od­povedal Dóég Edóm­sky, ktorý tiež stál medzi služob­ník­mi Sau­lovými: Videl som syna Izajov­ho, keď prišiel do Nóbu k Achímelechovi, synovi Achitúbov­mu.

Ekumenický

9 Vtom sa oz­val Doég Edóm­sky, ktorý stál medzi Sau­lovými služob­ník­mi: Videl som Izajov­ho syna, keď prišiel do Nóbu k Achítubovmu synovi Achímelekovi.

Bible21

9 Nato se ozval Doeg Edom­ský, před­sta­vený Saulových služebníků: „Vi­děl jsem Jišajova sy­na, jak přišel do Nobu k Achi­me­le­chovi, synu Achi­tu­bovu.