Roháček1. Samuelova22,7

1. Samuelova 22:7

A Saul po­vedal svojim služob­níkom, ktorí stáli pred ním: Nože počuj­te, synovia Jeminiho! Či aj vám všet­kým dá syn Izai­ho polia a vinice? Či všetkých vás ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stami?


Verš v kontexte

6 Ale počul o tom Saul, že sa zvedelo o Dávidovi a o mužoch, ktorí boli s ním. V­tedy sedel Saul v Gibei pod ­stromom tamariskou, v Ráme, a jeho kopija bola v jeho ruke, a všet­ci jeho služob­níci stáli pred ním. 7 A Saul po­vedal svojim služob­níkom, ktorí stáli pred ním: Nože počuj­te, synovia Jeminiho! Či aj vám všet­kým dá syn Izai­ho polia a vinice? Či všetkých vás ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stami? 8 Že ste sa všet­ci sprisahali proti mne, a nie je ni­koho, kto by mi to zjavil, keď už i môj syn učinil sm­luvu so synom Izai­ho, a nie je ni­koho z vás, kto by sa trápil nado mnou, a kto by mi zjavil niečo o tom, že môj syn po­stavil môj­ho služob­níka proti mne, aby mi ú­kladil, ako sa to dnes deje.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

7 A Saul po­vedal svojim služob­níkom, ktorí stáli pred ním: Nože počuj­te, synovia Jeminiho! Či aj vám všet­kým dá syn Izai­ho polia a vinice? Či všetkých vás ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stami?

Evanjelický

7 Saul po­vedal služob­níkom, ktorí stáli okolo neho: Čuj­te ma, Ben­jamín­ci! Či vám syn Izajov dá všet­kým polia a vinice? Či vás všet­kých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stotinami?

Ekumenický

7 Saul po­vedal služob­níkom, čo boli okolo neho: Dob­re počúvaj­te, Ben­jamínov­ci. Ne­ponúkal aj vám všet­kým Izajov syn polia a vinice? Ne­us­tanovil aj vás všet­kých za tisíc­nikov a stot­níkov?

Bible21

7 „Po­s­lou­chej­te, Benjamínci!“ ře­kl Saul služebníkům, kteří stá­li před ním. „Copak vám Jišajův syn všem roz­dá pole a vi­nice? Copak z vás všech udělá ve­li­te­le tisíců a stovek?