Roháček1. Samuelova22,20

1. Samuelova 22:20

A za­chránil sa útekom iba jediný syn Achimelecha, syna Achitúbov­ho, ktorému bolo meno Ebiatár, a utiekol za Dávidom.


Verš v kontexte

19 I Nób, mes­to kňazov, zbil os­trím meča pobijúc všet­ko, i muža i ženu, od­rast­lé dieťa i kojen­ca, vola i osla i dobytča, všet­ko po­bil ostrím meča. 20 A za­chránil sa útekom iba jediný syn Achimelecha, syna Achitúbov­ho, ktorému bolo meno Ebiatár, a utiekol za Dávidom. 21 A Ebiatár oznámil Dávidovi, že Saul po­bil kňazov Hos­podinových.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

20 A za­chránil sa útekom iba jediný syn Achimelecha, syna Achitúbov­ho, ktorému bolo meno Ebiatár, a utiekol za Dávidom.

Evanjelický

20 Za­chránil sa len jeden syn Achímelecha, syna Achitúbov­ho, menom Eb­játár, a utiekol za Dávidom.

Ekumenický

20 Za­chránil sa iba jeden syn Achímeleka, syna Achítubov­ho, menom Eb­jatár, ktorý ušiel k Dávidovi.

Bible21

20 Je­den ze synů Achi­me­le­cha, syna Achi­tu­bova, jménem Abi­a­tar ale uni­kl. Uprchl k Davi­dovi